รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300156 ชื่อ-สกุล นายจิรสิน ปัจฉา  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355204CFundamental English Listening-Speaking3802M-16.3-19.3(10210)0-
203603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
303603252CDatabase Systems Laboratory10-831Tu-15.3-18.3(Lab Com 2)
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
603603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
703603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3800M-9.3-12.3(17102)0-
803604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3802M-8-9.3
Tu-8-9.3
(17302,17306)
0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต