รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300202 ชื่อ-สกุล นางสาวชนกพฤกษา มีธวัช  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-832W-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201355204CFundamental English Listening-Speaking3806Sat-9-12(17207)0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
403603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
803603424CComputer Networks Laboratory I10-830F-12.3-15.3(Lab Com 2)
903603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
1003604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3820Tu-17-20(17201)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต