รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300237 ชื่อ-สกุล นายชยพล เซ่งไพเราะ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175151CMartial Art with Thai Sword10-831Tu-16-18(อาคาร 13 พลศึกษา)
203603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
303603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
803603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
903603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต