รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300245 ชื่อ-สกุล นายชัยวิทย์ เชาว์ชัยนิตย์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601201CIntroduction to Electrical Engineering3801M-12.3-14
Tu-12.3-14
(17104,17104)
0-
203603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
303603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
403603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
503603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
603603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
703603481CComputer Graphics3800Tu-15.3-17
W-15.3-17
(17101,17101)
0-
803603484CComputer Game Development3800Sat-9.3-12.3(17201)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต