รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300253 ชื่อ-สกุล นายชุณหไกร บรรเจิดจารุวงศ์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355207CEnglish Correspondence3800Th-9.3-12.3(10204)0-
201999141CMan and Society3801Sat-13-16(17401)0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
603603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
703603424CComputer Networks Laboratory I10-830F-12.3-15.3(Lab Com 2)
803603484CComputer Game Development3800Sat-9.3-12.3(17201)0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต