รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300288 ชื่อ-สกุล นายณัฏฐชัย แถมพร  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101999032CThai Studies3800Sat-9-12(17305)0-
203603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
303603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
403603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
หน่วยกิตรวม 10 หน่วยกิต