ไม่พบรายวิชา
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300288 ชื่อ-สกุล นายณัฏฐชัย แถมพร  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
หน่วยกิตรวม หน่วยกิต