รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300326 ชื่อ-สกุล นายธนวัฒน์ พลชัย  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355204CFundamental English Listening-Speaking3801M-13-16(10210)0-
201424201CLife and Environmental Science3800Tu-8-9.3
W-8-9.3
(17403,17403)
0-
303603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
403603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
503603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
603603481CComputer Graphics3800Tu-15.3-17
W-15.3-17
(17101,17101)
0-
703603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
หน่วยกิตรวม 19 หน่วยกิต