รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300351 ชื่อ-สกุล นายธนากร สวนปรางค์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175151CMartial Art with Thai Sword10-831Tu-16-18(อาคาร 13 พลศึกษา)
203603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
303603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
403603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
603603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
703603484CComputer Game Development3800Sat-9.3-12.3(17201)0-
803603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3800M-9.3-12.3(17102)0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต