รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300440 ชื่อ-สกุล นายนฤดล จันทร์อำรุง  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-830M-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201355113CFoundation English III3805Sat-9-12(17210)0-
301417168CEngineering Mathematics II3801Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17305,17404)
0-
403601202CElectrical Engineering Laboratory I10-835Sat-14-17(EE Lab)
503603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
803603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
903604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3801Tu-11-12.3
F-11-12.3
(17106,17102)
0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต