รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300458 ชื่อ-สกุล นายชนาธิป คงเจริญ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101424201CLife and Environmental Science3800Tu-8-9.3
W-8-9.3
(17403,17403)
0-
203601202CElectrical Engineering Laboratory I10-835Sat-14-17(EE Lab)
303603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
403603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
หน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต