รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300466 ชื่อ-สกุล นายปกรณ์ วีรยวรางกูร  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601202CElectrical Engineering Laboratory I10-835Sat-14-17(EE Lab)
203603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
303603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
803603424CComputer Networks Laboratory I10-830F-12.3-15.3(Lab Com 2)
903603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
1003603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3800M-9.3-12.3(17102)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต