รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300504 ชื่อ-สกุล นายปราโมทย์ นิติวัฒนชัย  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355113CFoundation English III3805Sat-9-12(17210)0-
201999213CEnvironment, Technology and life3800Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17302,17302)
0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
403603251CDatabase Systems3800M-15.3-17
Tu-11-12.3
(17305,17305)
0-
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
803603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
903604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3820Tu-17-20(17201)0-
หน่วยกิตรวม 25 หน่วยกิต