รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300580 ชื่อ-สกุล นายพัทธนันท์ เลิศฤทธิ์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601201CIntroduction to Electrical Engineering3820W-17-18.3
Th-9.3-11
(17103,17105)
0-
203603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
303603251CDatabase Systems3800M-15.3-17
Tu-11-12.3
(17305,17305)
0-
403603252CDatabase Systems Laboratory10-831Tu-15.3-18.3(Lab Com 2)
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
803603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต