รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300636 ชื่อ-สกุล นายภัทรพงศ์ แสงสุวรรณโณ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355113CFoundation English III3805Sat-9-12(17210)0-
201999213CEnvironment, Technology and life3800Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17302,17302)
0-
303601201CIntroduction to Electrical Engineering3820W-17-18.3
Th-9.3-11
(17103,17105)
0-
403603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
503603251CDatabase Systems3800M-15.3-17
Tu-11-12.3
(17305,17305)
0-
603603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
703603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
803603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต