รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300687 ชื่อ-สกุล นายมนุเชษฐ อินแปง  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101999012CHealth for Life3800W-9.3-12.3(17402)0-
201999213CEnvironment, Technology and life3800Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17302,17302)
0-
303603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
403603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
503603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
603603481CComputer Graphics3800Tu-15.3-17
W-15.3-17
(17101,17101)
0-
703603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
803604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3800Tu-9.3-11
F-9.3-11
(17106,17102)
0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต