รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300709 ชื่อ-สกุล นางสาวยุพาพร มงคลสกุลฤทธิ์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101999012CHealth for Life3800W-9.3-12.3(17402)0-
201999213CEnvironment, Technology and life3800Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17302,17302)
0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
603603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
703603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
803604111CEngineering Drawing3800M-8-10(150310)830M-10-13(150310)
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต