รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300725 ชื่อ-สกุล นายลัทธพล ทองไถ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101999012CHealth for Life3800W-9.3-12.3(17402)0-
203603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
303603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
403603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
503603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
603603424CComputer Networks Laboratory I10-830F-12.3-15.3(Lab Com 2)
703603484CComputer Game Development3800Sat-9.3-12.3(17201)0-
803603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต