รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300776 ชื่อ-สกุล นางสาววิรัลพัชร ลำยอง  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175126CTakraw for Health10-830Tu-8-10(อาคาร 13 พลศึกษา)
203603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
303603252CDatabase Systems Laboratory10-831Tu-15.3-18.3(Lab Com 2)
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
803603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
903604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3801Tu-11-12.3
F-11-12.3
(17106,17102)
0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต