รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300784 ชื่อ-สกุล นายวิศรุต มนูรัษฎา  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355204CFundamental English Listening-Speaking3807Sat-13-16(17207)0-
201358101CElementary Japanese I3800Sat-9-12(17205)0-
301999033CArts of Living3800W-9.3-12.3(17401)0-
403603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
603603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
703603481CComputer Graphics3800Tu-15.3-17
W-15.3-17
(17101,17101)
0-
803604111CEngineering Drawing3800M-8-10(150310)830M-10-13(150310)
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต