รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300792 ชื่อ-สกุล นายศตวรรษ ดูใจ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101175112CBadminton for Health10-830M-10-12(อาคาร 13 พลศึกษา)
201999033CArts of Living3800W-9.3-12.3(17401)0-
303601202CElectrical Engineering Laboratory I10-835Sat-14-17(EE Lab)
403603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
803603481CComputer Graphics3800Tu-15.3-17
W-15.3-17
(17101,17101)
0-
903603484CComputer Game Development3800Sat-9.3-12.3(17201)0-
1003604201CBasic Principles of Engineering Mechanics3801Tu-11-12.3
F-11-12.3
(17106,17102)
0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต