รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300806 ชื่อ-สกุล นางสาวศิรดา งามขำ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101999033CArts of Living3800W-9.3-12.3(17401)0-
201999213CEnvironment, Technology and life3800Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17302,17302)
0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3800M-14-15.3
Th-14-15.3
(17102,17102)
0-
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
603603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
703603421CComputer Networks3800Tu-12.3-14
W-12.3-14
(17102,17101)
0-
803603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3801M-17-20(17211)0-
หน่วยกิตรวม 22 หน่วยกิต