รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300911 ชื่อ-สกุล นายอนันตชัย พงศ์ลาภิศ  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
103601201CIntroduction to Electrical Engineering3820W-17-18.3
Th-9.3-11
(17103,17105)
0-
203603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
303603322CComputer System Laboratory10-830Th-12.3-15.3(Lab Com 1)
403603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
503603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
603603424CComputer Networks Laboratory I10-830F-12.3-15.3(Lab Com 2)
703603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
803603481CComputer Graphics3800Tu-15.3-17
W-15.3-17
(17101,17101)
0-
903603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3800M-9.3-12.3(17102)0-
หน่วยกิตรวม 21 หน่วยกิต