รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300920 ชื่อ-สกุล นายอนุชา ไมตรีภิรมย์  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101355206CTechnical English3801F-13-16(1401/2)0-
201424201CLife and Environmental Science3800Tu-8-9.3
W-8-9.3
(17403,17403)
0-
303603213CAlgorithm Design and Analysis3801M-15.3-17
Th-12.3-14
(17102,17102)
0-
403603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
503603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
603603471CMicrocomputer Interfacing3800W-9.3-12.3(17103)0-
703603496CSelected Topics in Computer Engineering and Informatics3800M-9.3-12.3(17102)0-
หน่วยกิตรวม 19 หน่วยกิต