รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
รหัส 5630300962 ชื่อ-สกุล นายอรรถพล ก่อแก้ว  รหัสสาขา  T12
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558 สาขา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Noรหัสวิชาประเภทชื่อวิชาหน่วยG.Lecเวลา/ห้องG.Labเวลา/ห้อง
101358101CElementary Japanese I3801Sat-13-16(17204)0-
201999033CArts of Living3800W-9.3-12.3(17401)0-
301999213CEnvironment, Technology and life3800Tu-8-9.3
Th-8-9.3
(17302,17302)
0-
403603214CProgramming Skills Development Laboratory10-833F-17.3-20.3(-)
503603322CComputer System Laboratory10-831F-8-11(Lab Com I)
603603323CEmbedded Systems3800Th-9.3-12.3(Lab Com 1)0-
703603332COperating Systems3800Th-15.3-18.3(17302)0-
803603421CComputer Networks3801Tu-14-15.3
W-14-15.3
(17101,17101)
0-
หน่วยกิตรวม 20 หน่วยกิต