รหัสประจำตัว :
 
  รหัสผ่าน :
 
กรณีไม่สามารถเข้าระบบได้
ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 038 354580-4 ต่อ 2718,2624, 2623

 
 
 
 
 
ประกาศสำหรับนิสิตแรกเข้า ป.โท คณะวิทยาการจัดการ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา,คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา,คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2561
(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน พ.ศ.2561
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา
(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
(ป.โท) รายงานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230   ต่อ 2624 โทรสาร 038 351 169